Szyszka Design J. Barejka, B. Piotrowski spółka cywilna realizuje projekt pn. „Działania promujące na rynkach zagranicznych meble produkowane przez firmę SZYSZKA DESIGN”. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Krótki opis projektu:
Przedmiotem projektu jest udział Wnioskodawcy w programie promocji branży meblarskiej, mający na celu skuteczną promocję działalności i produktów Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej oraz aktywny udział w promocji Marki Polskiej Gospodarki za granicą. Wybrane w projekcie rynki obejmują kraje takie jak: USA, Niemcy, z których 1 wybrany rynek (USA) stanowi rynek perspektywiczny.

Zakres projektu obejmuje:
A. Działania obligatoryjne:
1. udział w targach branżowych – Wnioskodawca weźmie udział w 3 działaniach targowych:
a. targi IMM Cologne, Niemcy 2019
b. targi Ambiente – Messe Frankfurt, Niemcy 2019
c. targi International Contemporary Furniture Fair (ICFF), USA 2019
2. Wnioskodawca zakupi także w 2019 roku 1 wymaganą usługę doradczą w zakresie przygotowania wejścia na wybrany rynek perspektywiczny (USA), w związku z udziałem w targach ICFF, USA 2019 odbywających się na tym rynku.B. Działania fakultatywne:
Wnioskodawca zakupi w roku 2019 jedną (1) usługę szkoleniową w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na wybranym rynku perspektywicznym (USA), w związku z udziałem w targach odbywających się na tym rynku (ICFF USA 2019).
C. Wnioskodawca skorzysta także z uzupełniających rodzajów działań promocyjnych, w ramach których uwzględnił:
a. nabycie elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, tj. panelu promocyjnego MPG podczas uczestnictwa we wszystkich imprezach targowych w trakcie projektu
b. wytworzenie drukowanych materiałów informacyjno-promocyjnych (katalogi),
d. przygotowanie oraz tłumaczenie strony internetowej wnioskodawcy
Wnioskodawca planuje sfinansowanie projektu głównie z przyznanych środków finansowych w ramach dotacji, wypłaconych w formie zaliczki a pozostałą część ze środków własnych Wnioskodawcy.

Cele projektu:
Celem projektu jest skuteczna promocja Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej, w tym wprowadzenie produktów na 1 rynek perspektywiczny, rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów stanowiących przedmiot projektu oraz wzrost eksportu ogółem.
Efekty ilościowe projektu stanowią: liczba kontraktów handlowych (3), przychody z eksportu produktów będących przedmiotem projektu (tożsame z wartością eksportu ogółem): 435 938 PLN, a także: udział w 3 imprezach targowych, zakup 1 usługi szkoleniowej, zakup 1 usługi doradczej w zakresie umiędzynarodowienia działalności.
Efekty jakościowe projektu stanowią: wypromowanie produktów na arenie międzynarodowej, zdobycie nowych rynków, w tym kraju perspektywicznego, nawiązanie nowych kontaktów biznesowych i zdobycie nowych klientów zagranicznych oraz podpisanie nowych umów handlowych w eksporcie.
Osiągnięte rezultaty projektu przyczynią się do zwiększenia aktywności eksportowej Wnioskodawcy, rozpoczęcia sprzedaży eksportowej oraz pozyskania nowych krajów eksportowych.
Planowane efekty:
Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji (szt.): 3
Przychody ze sprzedaży produktów na eksport: 435 938 PLN
Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu: 435 938 PLN

wartość projektu (wydatki kwalifikowane): 373 800.00 PLN
wkład Funduszy Europejskich: 317 730.00 PLN