Regulamin określa zasady sprzedaży wyrobów oferowanych przez sklep szyszkadesign.pl, należący do firmy Joanna Barejka Szyszka Design. z siedzibą przy ul. Sikorki 2, 31-589 Kraków o numerze NIP 6772403445 oraz REGON 364507903.


 


§ 1 SŁOWNIK


Użyte w Regulaminie sformułowania napisane wielką literą mają następujące znaczenia:

1. Szyszka Design – działalność gospodarcza polegająca na projektowaniu oraz sprzedaży detalicznej produktów, prowadzona przez Joanna Barejka Szyszka Design, z siedzibą przy ul. Sikorki 2, 31-589 Kraków NIP 6772403445, REGON 364507903, nr. rachunku bankowego: 70 1140 2004 0000 3402 7876 7789, adres poczty elektronicznej: sklep@szyszkadesign.pl, numer kontaktowy: 793112494, administrator sklepu internetowego www.szyszkadesign.pl.

2. Sklep/Serwis – sklep internetowy prowadzany przez Szyszka Design, dostępny pod adresem www.szyszkadesign.pl, za pomocą, którego Szyszka Design s.c. świadczy Usługi w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego www.szyszkadesign.pl.

4. Usługa – sprzedaż wysyłkowa towarów wyposażenia wnętrz prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, realizowana po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.

5. Sprzedający – Szyszka Design

6. Zamawiający – podmiot, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Usług Sprzedającego uprawniony do odbioru zamówionych produktów.

7. Umowa – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym, poprzez którą Sprzedający zobowiązuje się do realizacji Usługi, a Zamawiający zobowiązuje się do odebrania produktu i zapłacenia ceny.

8. Dostawca – Wyspecjalizowany podmiot zajmujący się dostawą przesyłek. Sprzedający współpracuje z firmami kurierskimi GEIS, DPD oraz DHL oraz z firmami spedycyjnymi.


§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sprzedający porozumiewa się z Zamawiającym za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.szyszkadesign.pl, poczty elektronicznej lub telefonicznie. Dane kontaktowe Sprzedającego określone są w § 1 Regulaminu. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą usługodawcy, z którego usług telekomunikacyjnych korzysta Zamawiający.

2. Zamawiający korzysta z Usług Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu internetowego www.szyszkadesign.pl.

3. Każdy towar, jaki jest oferowany w Sklepie, jest fabrycznie nowy, chyba, że zaznaczono inaczej.

4. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć produkt pozbawiony wad.

5. Strona internetowa sklepu prowadzona jest w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

6. Każda cena, jaka jest określona przy towarze, stanowi cenę brutto, to znaczy cenę zawierającą podatek VAT.

7. Po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia, cena nie może ulec zmianie.

8. Sprzedający posiada możliwość zmiany ceny towarów oferowanych w Sklepie wyłącznie przed dokonaniem zamówienia przez Zamawiającego. 9. Sprzedający posiada możliwość poszerzania oferty Sklepu poprzez dodawania nowych towarów.

10. Sprzedający posiada możliwość wprowadzania obniżek cen oraz promocji. Niektóre z promocji są realizowane za pośrednictwem kodów zniżkowych, które są udostępniane każdorazowo w takim przypadku przez Sprzedającego w Serwisie z zastrzeżeniem § 2 ust 11 Regulaminu.

11. W ramach sprzedaży promocyjnej lub po obniżonych cenach, ilość towarów oraz czas trwania promocji lub obniżki cen są ograniczone, a zamówienia są realizowane według kolejności ich złożenia. Promocja lub obniżka cen kończy się z chwilą wyczerpania zapasów lub z chwilą określoną przez Sprzedającego. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu poinformuje każdorazowo o wprowadzeniu lub zakończeniu promocji lub obniżki cen oraz o czasie ich trwania.

12. Zamawiający dokonując zamówienia zawiera ze Sprzedającym Umowę, o której mowa w § 1 pkt. 7 Regulaminu.

13. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia paragon fiskalny potwierdzający zawarcie Umowy. Paragon fiskalny jest każdorazowo załączany i przesyłany z zamówionym towarem. Na życzenie Zamawiającego, Sprzedający wystawia fakturę VAT, która również jest załączana lub przesyłana mailowo.

14. Sprzedający w swej działalności kieruje się obowiązującym kodeksem dobrych praktyk, zgodnie z Ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.


§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


1. Zamawiający składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu na stronie internetowej www.szyszkadesign.pl.

2. W celu złożenia zamówienia, Zamawiający po wyborze towaru, obowiązany jest nacisnąć przycisk „ZAMAWIAM”.

3. Po przyciśnięciu przycisku „ZAMAWIAM”, Zamawiający jest obowiązany podać następujące dane: 

 1. Imię; 
 2. Nazwisko; 
 3. Adres e-mail; 
 4. Telefon kontaktowy; 
 5. Ulicę; 
 6. Nr budynku; 
 7. Nr Lokalu; 
 8. Kod pocztowy; 
 9. Miasto; 
 10. Państwo; 
 • opcjonalnie: 
 1. Nazwę firmy; 
 2. Numer NIP;

4. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego i kontynuacja zakupu są równoznaczne z oświadczeniem, że podane przez niego dane są prawdziwe.

5. Zamawiający deklaruje czy chce otrzymać do zamówienia Fakturę VAT od Sprzedającego poprzez zaznaczenie lub pozostawienie pustego odpowiedniego pola wyboru. Jeśli Zamawiający zamówi u Sprzedającego Fakturę VAT, jest zobowiązany uzupełnić dane adresowe o nazwę firmy oraz numer NIP, na które wystawiona będzie Faktura VAT.

6. Zamawiający będący czynnym płatnikiem VAT-UE, może zażądać faktury VAT 0%. W takim wypadku konieczny jest kontakt mailowy ze Sprzedawcą.

7. W przypadku, gdy adres zamówienia nie znajduje się na terenie: państw członkowskich UE, nie ma możliwości dokonania płatności za pośrednictwem Serwisu. Po kontynuacji zakupu przez Zamawiającego, Sprzedający otrzyma jego dane adresowe. Sprzedający określi koszt oraz czas dostawy towarów na adres zamówienia i skontaktuje się z Zamawiającym indywidualnie w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia w Serwisie, celem finalizacji zamówienia.

8. Po podaniu danych wskazanych w § 3 ust. 3 Regulaminu, Zamawiający może kontynuować zakup poprzez kliknięcie przycisku „Kontynuuj”. Z wyjątkiem sytuacji opisanych w w § 3 ust. 6 Regulaminu oraz w § 3 ust. 7 Regulaminu, Zamawiający zostanie poinformowany o kosztach wysyłki. Z wyjątkiem, w.w. sytuacji, Zamawiający po ponownym kliknięciu „Kontynuuj”, ma możliwość wyboru jednej z dwóch metod płatności: za pośrednictwem systemu Autopay lub bezpośredni przelew bankowy.

9. Po wybraniu metody płatności, Zamawiający dokonuje zakupu przyciskając przycisk „Zamów i zapłać”.

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji zamówienia poprzez kontakt drogą elektroniczną lub telefoniczną najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po złożeniu zamówienia. Jednocześnie, Sprzedający zastrzega sobie prawo niewykonania zamówienia w sytuacji, gdy Zamawiający podał niepełne lub nieprawdziwe dane, zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu, o czym poinformuje Zamawiającego, o ile jest to możliwe.

11. Zamawiający po wciśnięciu przycisku „Zamów i zapłać przez” jest obowiązany dokonać zapłaty.

12. W sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 10 zdanie 2 Regulaminu, Sprzedający dokona zwrotu wpłaconych środków w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji Zamawiającemu o braku możliwości realizacji zamówienia.

13. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje z chwilą otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu płatności.

14. W sytuacji, w której po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego, Sprzedający stwierdzi, że zamówiony towar nie jest dostępny, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takiej sytuacji, Zamawiający posiada możliwość odstąpienia od Umowy, a przekazane na rzecz Sprzedającego środki finansowe zostaną zwrócone w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego informacji o odstąpieniu od Umowy. Zamawiający posiada również możliwość wyrażenia chęci realizacji zamówienia w terminie, jaki zostanie indywidualnie ustalony ze Sprzedającym.

15. Zasady przetwarzania danych wskazanych w § 3 ust. 3 Regulaminu opisane są w § 8  Regulaminu. 

16. Podanie danych wskazanych w § 3 ust. 3 pkt (a-j) Regulaminu jest niezbędne dla realizacji zamówienia. Podanie danych wskazanych w § 3 ust. 3 pkt (l-m) Regulaminu jest niezbędne dla wystawienia faktury VAT, o czym Zamawiający zostanie odrębnie powiadomiony podczas składania zamówienia, na etapie, o którym mowa w § 3 ust. 5.


§ 4 PŁATNOŚCI


1. Zamawiający, po złożeniu zamówienia obowiązany jest dokonać płatności za zamówiony towar.

2. Zamawiający dokonuje płatności za zamówiony towar:

a) Przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego. Nr rachunku – 45249000050000453000180371;

b) Przelewem za pośrednictwem platformy płatności online – Autopay S. A.;

c) online za pomocą karty płatniczej:

*Visa

*Visa Electron

*Mastercard

*Mastercard Electronic

*Maestro

d) blikiem.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.


 3. Wskazana na etapie wyboru systemu płatności cena jest ceną finalną, która zawiera podatek VAT i koszt dostawy towaru, z wyjątkiem sytuacji opisanych w § 3 ust. 6 Regulaminu oraz w § 3 ust. 7 Regulaminu.


§ 5 KOSZTY I TERMINY DOSTAWY


1. Do każdego towaru przyporządkowany jest czas realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia określony jest w dniach roboczych i jest liczony od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia do dnia wysłania zamówionych towarów.

2. W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zmówienia towarów o różnym czasie realizacji, Sprzedającego wiąże czas najdłuższy. 

3. Termin otrzymania towaru jest sumą czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy.

4. Terminy dostawy towaru są następujące:

a) Kurier na terytorium Polski – 1 dzień roboczy;

b) Kurier poza granicami Polski na terytorium Unii Europejskiej – 2-4 dni robocze;

c) Kurier poza terytorium Unii Europejskiej – ustalane indywidualnie.

5. Dostawa jest realizowana w systemie burta-burta, to znaczy, że nie obejmuje wniesienia zamówienia.

6. W przypadku nieskutecznego doręczenia zamówienia, Zamawiający jest zobowiązany do opłacenia dostawy zwrotnej do sklepu i ponownej na adres doręczenia (łącznie: dwukrotność opłacanej kwoty przesyłki, a w przypadku darmowej przesyłki - zgodnie z cenami dostaw obowiązującymi w sklepie). Zamawiający zostanie również obciążony kosztami magazynowania produktów do dnia ponownej dostawy w wysokości 100zł brutto za każdy rozpoczęty metr kwadratowy powierzchni na dzień, o ile nie ustalono inaczej.

7. Punkt 6. odnosi się przede wszystkim do dostaw realizowanych transportem własnym Sprzedającego bądź zamówioną spedycją indywidualną, przy czym klient został poinformowany z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy mailem i/lub telefonicznie, a termin dostawy nie odbiega od przewidywanego o więcej niż 10 dni roboczych.

8. Magazynowanie zamówienia u Sprzedającego jest związane z opłatą 100zł brutto za każdy rozpoczęty metr kwadratowy powierzchni na dzień, o ile nie ustalono inaczej. Sprzedający ma prawo nie zgodzić się na magazynowanie produktów, o ile termin dostawy nie odbiega od przewidywanego o więcej niż 10 dni roboczych oraz Sprzedający nie dysponuje wystarczającą powierzchnią.


§ 6 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO


1. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności Dostawcy. 

2. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej Zamawiający winien wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (Tekst jednolity: Dz.U.2012.1173) dla zachowania odpowiedzialności Dostawcy, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez Dostawcę stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. 

3. Zamawiający ma obowiązek pisemnie pokwitować odbiór przesyłki od Dostawcy. 

4. Z chwilą pokwitowania na Zamawiającego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. 


§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Prawa i obowiązki Zamawiającego będącego konsumentem określa Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

2. Zamawiający, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. 

3. Zamawiający posiada możliwość złożenia reklamacji. 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub złożenia reklamacji, właściwy adres do dokonywania zwrotu lub przesłania reklamacji jest następujący: Szyszka Design, ul. Sikorki 2, 31-589 Kraków. 

5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Zamawiającego towaru od Dostawcy. 

6. Zamawiający może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. 

7. Do zachowania terminu, o którym mowa w § 7 ust 3 Regulaminu, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z § 7 Regulaminu, Umowę uważa się za niezawartą. 

9. Sprzedający, w terminie 14 dnia od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. 

10. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Zamawiającego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

12. Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

13. Zamawiający ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zamawiający, odsyłając towar ma obowiązek prawidłowo zabezpieczyć towar przed zniszczeniem. 

14. Sprzedający jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą. Wskazane nie wyklucza obowiązku Zamawiającego do odesłania towaru prawidłowo zabezpieczonego przez zniszczeniem. 

15. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

16. Prawo odstąpienia od Umowy zgodnie z niniejszym paragrafem nie przysługuje Zamawiającemu, który dokonał zamówienia towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Zamawiającego lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

17. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający winien odesłać razem z towarem otrzymaną Fakturę VAT. 

18. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady fizyczne (rękojmia). 

19. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. 

20. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: 

A. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; 

B. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 

21. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. 

22. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

23. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również: A. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad; B. żądać usunięcia wady. 

24. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 

25. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 

26. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego. 

27. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego. 

28. Sprzedający nie odpowiada za:

 • wady powstałe na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedającego;
 • wady wynikające z nieodpowiedniego użytkowania, utrzymania i konserwacji;
 • uszkodzenia i wady wynikające z prób przeróbek wykonanych przez klienta;
 • uszkodzenia powstałe na skutek nieodpowiedniego usytuowania produktu (na niewypoziomowanym podłożu, w bezpośrednim sąsiedztwie elementów grzewczych);
 • zmiany kolorystyczne spowodowane ekspozycją na promieniowanie słoneczne; 
 • uszkodzenia spowodowane stosowaniem środków chemicznych;
 • uszkodzenia i odkształcenia spowodowane ustawianiem bezpośrednio na powierzchni stołu gorących, zimnych lub ciężkich przedmiotów;
 • uszkodzenia i wady spowodowane nieodpowiednim poziomem wilgotności powietrza w pomieszczeniu; obejmuje to takie uszkodzenia jak: pęknięcia, szczeliny, zmiany płaszczyzn, nierówności, wypaczenia;
 • uszkodzenia powstałe na skutek długotrwałego kontaktu z wodą;
 • uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim transportem przez samego klienta, jak również firmę kurierską (w przypadku uszkodzenia przez firmę kurierską należy wypełnić z kurierem raport);
 • uszkodzenia i wady, z którymi klient zapoznał się przy zakupie produktu;
 • zmiany wynikające z codziennego użytku;
 • naturalne zmiany w strukturze drewna oraz jego kolorystyce;
 • naturalne anatomiczne elementy struktury drewna (twardziel, biel, promienie, słoje, sęki, spękania i inne);
 • zaprawki i niewielkie ubytki świadczące o świadomej stylizacji mebla przez Sprzedającego, wynikające np. z technologii postarzania drewna, łączenia elementów składowych lub wynikających z charakteru mebla robionego ręcznie;
 • naturalne ubytki.


29. Reklamacje Sprzedający rozpatruje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

30. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedający poinformuje Zamawiającego o swoim stanowisku za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

31. Uszkodzony towar Sprzedający wymieni na pozbawiony wad, natomiast w sytuacji, gdy nie jest to możliwe, Sprzedający zwróci Zamawiającemu poniesione koszty lub zaoferuje inny produkt dostępny w ofercie Sklepu. 


§ 8 POLITYKA PRYWATNOŚCI 


1. Joanna Barejka Szyszka Design z siedzibą przy ul. Sikorki 2, 31-589 Kraków,  REGON 364507903, NIP 6772403445, adres email: sklep@szyszkadesign.pl (dalej: Szyszka Design) pozyskuje dane osób fizycznych dokonujących nabycia towaru oferowanego w sklepie prowadzonym za pośrednictwem strony internetowej szyszkadesign.pl (dalej: Dane osobowe). 

2. Pozyskiwanie Danych osobowych, ich gromadzenie oraz inne przetwarzanie odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: Ustawa) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO). 

3. Administratorem Danych osobowych jest Joanna Barejka. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania umowy sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego prowadzonego przez Szyszka Design. Podstawę prawną przetwarzana stanowi art. 6.1 pkt b) RODO. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą: Szyszka Design oraz jej pracownicy, współpracownicy oraz podwykonawcy. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Szyszka Design w związku ze sprzedażą danego towaru, nie  krócej jednak niż przez 3 lata. 

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia Danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa Danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy oraz RODO. 

10. Podanie Danych osobowych jest konieczne dla nabycia towaru oferowanego w sklepie prowadzonym za pośrednictwem strony internetowej szyszkadesign.pl, a konsekwencją niepodania Danych osobowych będzie niemożność nabycia tego towaru. 

11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

12. Szyszka Design korzysta z usługi Google Analytics. Google Analytics wykorzystuje technologię COOKIES. Witryna zapisuje w pełni ANONIMOWE informacje dotyczące m.in. zachowania użytkowników korzystających ze strony szyszkadesign.pl, ich przybliżonej lokalizacji czy używanej przeglądarki. Dane te są gromadzone w celach statystycznych i umożliwiają Szyszka Design poprawę jakości świadczonych usług. Google Analytics nie gromadzi ŻADNYCH Danych osobowych i nie umożliwia identyfikacji użytkownika. 


§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 


1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że niektóre z oferowanych produktów wykonywane są ręcznie, co nie daje możliwości wiernego powielenia ich wyglądu. Różnice te mogą dotyczyć koloru, kształtu lub wzoru. 

2. Tolerancja wymiarów: w wyniku procesów obróbki, wyrównywania i dopasowywania elementów drewnianych, wymiary gotowego produktu mogą różnić się od wartości nominalnych w granicach 2%. W przypadku potrzeby wykonania produktu o wymiarach obarczonych niższym błędem konieczny jest kontakt ze strony Kupującego najpóźniej w momencie składania zamówienia. Nie zaznaczenie takiej potrzeby oznacza akceptację tolerancji podanej przez producenta i jeżeli tolerancja ta jest zachowana Konsument nie ma prawa do wnoszenia reklamacji z tytułu niezgodności wymiarów. 

3. Naturalne wady drewna Wszelkie wady drewna pochodzenia naturalnego i związane z charakterystyką tego materiału takie jak: sęki, miejscowe spękania, ubytki po sękach i wszelkie inne wady mają kluczowy wpływ na wygląd i indywidualny charakter produktów i nie są uznawane za wadę produktu, chyba, że indywidualnie inaczej ustalono z Kupującym. 

4. Praca drewna: Produkty wykonywane są z litego drewna. Ten naturalny materiał wykazuje tendencję do zmian objętości i kształtu pod wpływem czynników zewnętrznych - głównie wahań wilgotności powietrza. Proces ten jest bardzo długotrwały I zależy od szeregu czynników, którym poddawane jest drewno w trakcie eksploatacji. Drewno, z którego wykonany jest mebel było poddane odpowiednim procesom sezonowania/suszenia, które dostosowują je do użytku wewnętrznego, jednakże zjawiskiem normalnym i naturalnym jest niewielkie odkształcanie się oraz pękanie powierzchni. Zjawiska związane z pracą drewna nie są uznawane za podstawę do reklamacji, o ile nie wpływają w sposób rażący na użyteczność mebla. Konsument jest zobowiązany do utrzymania w pomieszczeniu, w którym przechowuje produkt drewniany, temperatury w granicach 18-23 stopnie i wilgotności względnej powietrza 40-65%. Producent nie odpowiada za zniekształcenia wynikające z: - przechowywania i użytkowania produktu w pomieszczeniu o nieodpowiednim poziomie wilgotności powietrza ; obejmuje to takie uszkodzenia jak: duże pęknięcia, szczeliny, zmiany płaszczyzn, nierówności, wypaczenia; - ustawienia mebla w bezpośredniej bliskości źródeł ciepła takich jak piece, kominki, grzejniki, piekarniki; - ustawienia bezpośrednio na powierzchni mebla gorących, zimnych lub ciężkich przedmiotów; - narażenia mebla na długotrwały kontakt z wodą lub innymi cieczami; - ustawienia mebla na nierównym podłożu (drewno dopasuje się do nierówności); - przechowywania przez okres dłuższy niż 10 dni nierozpakowanego mebla; - przechowywania w transporcie w niewłaściwych warunkach. 

5. Kupujący winien rozpakować przesyłkę niezwłocznie po jej otrzymaniu. Nierozpakowanie produktów z litego drewna może negatywnie wpłynąć na jego właściwości, m.in. poprzez spękanie powierzchni w związku ze zbyt małą wilgotnością i cyrkulacją powietrza. 

6. Pod wpływem ekspozycji na działanie promieni słonecznych drewno może zmieniać barwę, co jest procesem naturalnym i nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji. 

7. Konserwacja i zasady użytkowania A. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu instrukcję użytkowania, z którą Konsument ma obowiązek niezwłocznie się zapoznać. Sprzedający wyklucza swoją odpowiedzialność w przypadku użytkowania produktu niezgodnie z dostarczoną instrukcją. B. Konsument powinien okresowo dbać o produkt, pokrywając go odpowiednim środkiem 1-2 razy do roku. Środek ten nie jest dołączony do zakupionego produktu. Wszelkie informacje na temat środka oraz sposobu konserwacji zostaną zapisane w instrukcji użytkowania. Wszelkie wady wynikające z braku konserwacji produktu nie są powodem do reklamacji. 

8. Zdjęcia produktów zamieszczone na stronie, o ile nie zaznaczono inaczej, mają wyłącznie charakter poglądowy i ilustracyjny. Oznacza to, że zdjęcia te nie przedstawiają gotowych produktów oferowanych do sprzedaży, lecz przedstawiają przykłady produktów jakie mogą zostać wytworzone przez Sprzedającego na indywidualne zamówienie Kupującego. W związku z tym rzeczywisty wygląd i kolor produktów jest inny dla każdego realizowanego zamówienia i może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. 

9. Zdjęcia ukazujące wybarwienia blatów mają wyłącznie charakter poglądowy i ilustracyjny. Wynika to z różnic w wyświetlaniu kolorów przez różne urządzenia/ekrany oraz zniekształceniu barw przez aparat fotograficzny. Sprzedający zobowiązuje się dokonać wszelkich starań, aby kolory ukazane na stronie możliwie najmniej różniły się od rzeczywistych. W celu uzyskania bardziej precyzyjnego poglądu na kolor poleca się zamówienie próbników wybarwień, które są dostępne u Sprzedającego. Należy pamiętać, że kolor na próbniku również może nieznacznie różnić się od koloru gotowego produktu ze względu na różnice w strukturze drewna. 

10. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z Regulaminem. Zamawiający może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia. 

11. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli. 

12. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie Sklepu. 

13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Sprzedający poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. 

14. Zamawiający posiada możliwość wglądu do treści Regulaminu nie ponosząc dodatkowych opłat. Regulamin jest zamieszczony w na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Regulamin”. 

15. Publikacja postanowień Regulaminu w miejscu innym niż Serwis wymaga pisemnej zgody Sprzedającego. 

16. Zamawiający posiada możliwość utrwalenia postanowień Regulaminu poprzez skopiowanie treści Regulaminu lub wydrukowanie treści Regulaminu w każdym czasie. 

17. W razie braku właściwych postanowień Regulaminu regulujących określone zagadnienie, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity: Dz.U.2014.121), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

18. W sytuacji, gdy sąd lub inny organ właściwy orzeknie o niezgodności postanowienia Regulaminu z polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego, w miejsce sprzecznego postanowienia Regulaminu zastosowanie będą miały przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity: Dz.U.2014.121), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu, co do których nie orzeczono o ich sprzeczności z polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego pozostają w mocy i są skuteczne. 

19. Wszelkie spory wynikłe na tle Regulaminu strony będą rozwiązywały polubownie, zaś w razie braku polubownego rozwiązania, organem właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.